Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Psychecoach en de cliënt.

Artikel 2
Uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van een gesprek moeten afspraken geannuleerd worden. Bij het niet annuleren van een gesprek of bij annulering binnen 24 uur voor het gesprek is Psychecoach gerechtigd de kosten van het gesprek in rekening te brengen.

Artikel 3
De door Psychecoach aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het gesprek dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Psychecoach rente in rekening van 1% per maand over de hoofdsom, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn of haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Psychecoach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn of haar verplichtingen, dan is Psychecoach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is Psychecoach gerechtigd verdere gesprekken op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.