Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Betalingsvoorwaarden presentaties

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor wat betreft presentaties tussen Psychecoach en de klant.

Artikel 2
Uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van een presentatie mogen afspraken geannuleerd worden. Bij het niet annuleren van een presentatie of bij annulering binnen 24 uur voor de presentatie is Psychecoach gerechtigd de kosten van de presentatie in rekening te brengen.

Artikel 3
De door Psychecoach aan de klant gefactureerde kosten voor de presentatie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de klant in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Psychecoach rente in rekening van 1% per maand over de hoofdsom, zolang de klant in gebreke blijft aan zijn of haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Psychecoach de klant een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de klant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn of haar verplichtingen, dan is Psychecoach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is Psychecoach gerechtigd verdere gesprekken op te schorten totdat de klant aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.